Doof geworden?
Doof aan het worden?
Opnieuw leren communiceren?

Cursus NmG

voor plots- en laatdoven en omgeving

 
Doof geworden… en dan?

Als je doof geworden bent of doof aan het worden bent, kun je (ineens) niet meer communiceren zoals je dat gewend was. Je kunt niet meer vol-gen wat er wordt gezegd of wat er gebeurt. Je bent dan van de wereld afgesneden. Dan moet je op zoek naar nieuwe manieren van communica-tie. Samen met je omgeving. Daarom organiseert de Stichting Plotsdoven gebarencursussen voor plots- en laatdoven en hun (directe) omgeving.

Gebaren of Gebarentaal?
De moedertaal van plots- en laatdoven is en blijft het Nederlands. Maar die (gesproken) taal is in-eens niet meer toegankelijk. Eén andere vorm van communicatie is Nederlands met ondersteunende gebaren (NmG). Hierbij spreek je gewoon Nederlands en daarbij maak je gebaren. Op deze manier wordt het Nederlands visueel gemaakt. Bij NmG worden de Nederlandse grammatica en uitdrukkingen aangehouden.
Tijdens de cursussen NmG leert u dus gebaren. Maar er is ook aandacht voor andere zaken, zoals mimiek en lichaamshouding, hoe moet je als dove kijken (de ogen moeten immers het werk van de oren overnemen), hoe roep je een dove, etc.

Een cursus NmG is niet hetzelfde als een cursus Nederlandse Gebarentaal (NGT). NGT is de natuurlijke taal van doofgeboren mensen. Het is een aparte taal, met een eigen grammatica, eigen woordenschat (gebarenschat) en eigen uitdrukkingen. Tijdens een cursus NGT wordt de taal geleerd; niet alleen de gebaren, maar ook de grammatica en uitdrukkingen van de NGT. Cursussen NGT worden gegeven door de regionale Welzijnsstichtingen voor Doven.

Simpel gezegd is het NmG een communicatie-vorm en NGT een taal. Voor plots- en laatdoven is opnieuw leren communiceren nodig. Dan ligt de keuze voor NmG voor de hand.


Maatwerk bij GGMD voor Doven en Slechthorenden.
Op dit moment kunt u twee cursussen NmG volgen. Organisatie en uitvoering berusten sinds 1 september 2006 bij GGMD, in nauwe samenwerking met de Stichting Plotsdoven.

Beginners starten met de cursus NmG-1. Deze cursus is in 2002 ontwikkeld door het Nederlands Gebarencentrum, in opdracht van de Stichting Plotsdoven. Na NmG-1 kan men als vervolg de cursus NmG-2 doen. Deze cursus is in 2004 vanuit de Stichting Plotsdoven ontwikkeld, als antwoord op de groeiende behoefte aan een vervolgcursus.

De cursussen zijn bij uitstek geschikt voor mensen die doof geworden zijn of doof aan het worden zijn. De lessen worden zodanig gegeven dat ook mensen die (bijna) niks meer horen alles kunnen volgen.
Zo worden alle gebaren tijdens de les voorgedaan. Ook krijgt u alle informatie uit de les op papier mee naar huis. Als plots- of laatdove mist u dus niets van de informatie.

Inhoud van de cursussen
Tijdens de cursus NmG-1 leert u ca. 450 gestandaardiseerde gebaren, die u in het dagelijks leven kunt gebruiken. Ook leert u het handalfabet, zodat u woorden of namen kunt spellen.
In de vervolgcursus NmG-2 leert u nog eens ca. 400 gestandaardiseerde gebaren voor gebruik in het dagelijkse leven. Er wordt verder geoefend met de gebarenschat en vingerspelling uit NmG-1. Naast het leren van losse gebaren, wordt er ook aandacht besteed aan het vormen van zinnen.

Docenten
Op dit moment zijn 10 docenten bij GGMD bevoegd om de cursus NmG te mogen geven. Deze docenten zijn zelf plots- of laatdoof of zijn al geruime tijd bij de Stichting Plotsdoven betrokken en derhalve bekend met de doelgroep.


Aanvullende informatie en voorwaarden
Aanmelden is alleen mogelijk via het inschrijfformulier. Hierop kunt u uw voorkeur voor dagen en tijden aangeven.

Het formulier is verkrijgbaar bij de coördinator. Aanmelden kan ook via de website van de Stichting Plotsdoven: www.stichtingplotsdoven.nl en via de website van GGMD: www.GGMD.nl
Na ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u bericht wanneer de cursus zal starten.

Met het oog op communicatie wordt de groep cursisten per cursus klein gehouden. We gaan uit van 6 tot 10 mensen per groep.

Volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier is bepalend voor uw deelname. Het kan gebeuren dat wij een wachtlijst moeten invoeren als er veel aanmeldingen zijn. Mocht dit zo zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Huiswerk
Aan het einde van iedere les wordt aangegeven welke opdrachten thuis moeten worden gedaan om vaardig te worden in deze nieuwe vorm van communicatie. Om deze opdrachten te kunnen uitvoeren krijgt elke cursist bij de 1e les een werkboek en een videoband of dvd naar keuze. Het huiswerk kost u ca. 1 tot 2 uur per week.

Certificaat
Na afloop van de cursus ontvangt elke cursist, mits voldoende deelgenomen aan de cursus, een bewijs van deelname.

Doelgroep
De cursussen zijn bedoeld voor mensen die doof worden of geworden zijn (plots- en laatdoven). Maar ook voor hun naasten (partner, gezinsleden, familie, vrienden). Want communiceren doe je samen.


Tarieven
Voor plots- en laatdoven kan via Bureau DDS een AWBZ-indicatie aangevraagd worden, zodat zij de cursus kosteloos kunnen volgen. Naasten kunnen eveneens onder de indicatie kosteloos deelnemen. Voorwaarde is wel dat zij in dezelfde groep als de indicatienemer zitten. Meer info hierover wordt bij aanmelding verstrekt. Overige deelnemers betalen het tarief van € 180,00 per persoon.

Bedrijfscursussen op maat of cursussen op locatie behoren ook tot de mogelijkheden. Neem hierover contact op met onze coördinator NmG.

Data
De cursussen vinden plaats in het voorjaar (feb-april) en het najaar (sept-nov). Beide cursussen NmG bestaan uit 12 lessen van ca. 2 uur (incl. pauze). Op basis van beschikbaarheid docent en voorkeur deelnemers wordt een dagdeel gekozen. De cursus kan dan, bij voldoende aanmeldingen, van start gaan.

Meer info en aanmelden
Voor meer informatie en (online) aanmelding kunt u terecht op
www.GGMD.nl of
www.stichtingplotsdoven.nl of
bij onze coördinator NmG
gebarencursus.nmg@GGMD.nl

GGMD voor Doven en Slechthorenden
Büchnerweg 3
2803 GR Gouda
 
Telefoon
Teksttel.
Fax
E-mail
Website
0182 - 670 235
0182 - 549 140
0182 - 549 196
Contact@GGMD.nl
www.GGMD.nl

 
Stichting Plotsdoven
Postbus 231
3500 AE Utrecht
 
Telefoon
Teksttel.
Fax
E-mail
Website
030 - 695 87 19
030 - 695 87 19
030 - 695 87 19
info@stichtingplotsdoven.nl
www.stichtingplotsdoven.nl